Cena za Inžinieringové služby (Inžiniering a poradenstvo)

Cenová ponuka za inžinieringové služby

(a v tom zarátané poradenstvo v oblasti stavebných procesov a povolení) je vždy individuálna, záleží hlavne od rozsahu dopytovaných služieb (oznámenie o drobnej stavbe, územné rozhodnutie,stavebné povolenie, kolaudácia, stavebné povolenia a vyjadrenia technickej inšpekcie pre potreby zavádzanie technológie a technologických prvkov)