Stavebný dozor a Inžiniering: Bratislava, Trenčín, Trnava

Stavebný dozor

Špecializujeme sa na výkon činnosti stavebného a technického dozoru na všetkých druhoch pozemných stavieb v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov. Kvalitný odborník vám zaručí, že vaša stavba sa zrealizuje odborne, včas a vaše vložené financie, ktoré ako investor do stavby vložíte, sa použijú rozumne a neprekročia stanovený rozpočet.

Špecialista na stavebné konštrukcie v podobe stavebného dozoru má pre Vás ako investora veľmi veľký význam. Stavba je proces, ktorý vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva. Je vo Vašom záujme kontrolovať prácu dodávateľov. Aby aj Vaša stavba bola bezpečná a vyhovovala náročným predpisom sme tu my. Máme dlhoročné skúsenosti na pozícií vedenia stavieb a ich uskutočňovania na základe požiadaviek investora. Zabezpečíme podľa dohody pravidelnú kontrolu prác dodávateľov a zabezpečíme nápravu chýb, čím Vám ušetríme nemalé peniaze.

Stavebný dozor v kooperácií s autorom stavebného diela konzultuje technické otázky (jedným z mnohých prípadov môže byť aj nevyhnutná zmena stavebného materiálu), súčasne ,ale plne zastupuje záujmy investora tak aby náklady na realizáciu stavebného diela neprekročili stanovený rozpočet, neprekračovala sa lehota výstavby a dodržiavali sa navrhnuté parametre stavby. Bezodkladne musí informovať investora o všetkých závažných okolnostiach. Kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich súlad s podmienkami zmlúv.
Súčasťou výkonu  je kontrola vedenia stavebného denníka. Stavebný denník pri jednoduchých stavbách, drobných stavbách a ich zmenách uskutočňovaných svojpomocne vedie stavebník (pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom ho vedie stavbyvedúci) po celý čas výstavby od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Stavebný dozor musí pripraviť podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby. Ide o komplex výkresov so zakreslenými zmenami (ktoré sa vykonali počas realizácie stavby), zoznam zabudovaných strojov a zariadení (vrátane osvedčení o akosti a kompletnosti, atestov, návodov na montáž, údržbu a obsluhu), doklady o zaškolení obsluhy, osvedčenia o akosti materiálov a konštrukcií, doklady o preukázaní zhody výrobkov, zápisnice, protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov, správy o vykonaných skúškach, prehliadkach vyhradených technických zariadení, pasporty, revízne knihy vyhradených technických zariadení, stavebné denníky, geodetickú dokumentáciu, stanovisko k skutočnému stavu platieb, protokol o komplexnom vyskúšaní. Po skončení stavebných prác  kontroluje vypratanie staveniska. Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb.

  • Rodinné domy a iné jednoduché stavby
  • Výrobné a skladové haly
  • Objekty občianskej a bytovej výstavby

Referencie pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj nájdete na našej referenčnej stránke pre stavebný dozor

Inžiniering

Špecializujeme sa na inžinieringové služby na všetkých druhoch pozemných stavieb v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov.
Riešenie potrebných povolení menovite: stavebného povolenia, ohlásenie drobnej stavby či stavebných úprav, a tiež žiadosť o kolaudáciu rodinného domu, to všetko vieme riešiť za vás. A vy budete len sledovať, ako celý proces pokračuje. V prípade záujmu nás kontaktujte.

  • Riešenie územného rozhodnutia
  • Riešenie stavebného povolenia
  • Riešenie kolaudačného rozhodnutia

Orientačný cenník pre Inžinieringové služby pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj nájdete v sekcií tu

Technická inšpekcia bytov a rodinných domov

Ponuka služby: Technická inšpekcia bytov a rodinných domov v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov.

 Vykonávame technickú inšpekciu ako pri novostavbách tak pri rekonštruovaných objektoch. Cieľom previerky je odhaliť a navrhnúť možné riešenia problému tak aby odstránenie problému bolo trvalé a ekonomicky výhodné. Pri našich obhliadkach sa stretávame s množstvom nekvalitne odvedených stavebných prác a preto pre vás ako investora je výhodné mať na svojej strane odborníka, ktorý vám pomôže predvídať možné budúce náklady.

  • Kontrola stavebných prác
  • Vyhodnotenie stavu rekonštruovaných stavieb a novostavieb
  • Špecializácia na bytové jednotky a rodinné domy

Orientačný cenník pre Technickú inšpekciu pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj nájdete v sekcií cenník