Stavebný dozor

 

Špecialisti na stavebné konštrukcie v podobe stavebného dozoru majú pre investora veľmi veľký význam. Riziko vzniku mnohých problémov pri realizácii investície je možné eliminovať vďaka spoľahlivému dohľadu odborníkov. Náš stavebný špecialista vykonávajúci dozor kontroluje prebiehajúce stavebné práce, vďaka čomu budete mať istotu, že objekt je vybudovaný v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

Investorský dozor realizujú odborníci Englima, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti. V rámci služby dozoru vykonávame priebežný stavebný dozor nad realizáciou prác a kontrolujeme kvalitu stavebných materiálov použitých zhotoviteľom. Naše stavebné inšpekčné a certifikačné služby umožňujú investorovi:

  • zabezpečenie súladu stavebných projektov so stavebnými predpismi v oblasti stavebných prác, bezpečnosti, požiarnej ochrany, energetickej efektívnosti a dostupnosti,
  • zabezpečenie dodržiavania platných stavebných predpisov a noriem a získanie potrebných stavebných povolení,
  • zníženie technického rizika a predchádzanie konštrukčným chybám vďaka našej odbornej technickej pomoci,
  • rozpočtová kontrola a dodržiavanie včasnosti stavebných prác.

Stavebný dozor a jeho základná činnosť

Hlavnou činnosťou nášho stavebného dozorcu je stavebný dozor v kooperácií s autorom stavebného diela. Dozorca konzultuje technické otázky, ako napríklad nevyhnutná zmena stavebného materiálu a súčasne plne zastupuje záujmy investora tak, aby náklady na realizáciu stavebného diela neprekročili stanovený rozpočet. Okrem kontroly rozpočtu má stavebný dozor za úlohu kontrolovať a viesť stavebné práce v takom tempe, aby sa neprekračovala lehota výstavby a dodržiavali sa navrhnuté parametre stavby.

Investor je priebežne informovaný o jednotlivých postupoch výstavby objektu, ale aj o kvalite vykonaných prác a o výsledkoch kontroly vysporiadania, za ktorú zodpovedajú špecialisti našej spoločnosti. V prípade problémov a akýchkoľvek zmien má stavebný dozor povinnosť informovať investora o všetkých závažných okolnostiach. V rámci služby stavebného dozoru špecialisti prijímajú aj čiastkové alebo záverečné práce a organizujú dokončenie výstavby a odovzdanie objektu do užívania.

Špecialisti našej firmy organizujú stavebný dozor nielen v meste Bratislava, ale aj v meste Trnava, v Trenčíne a ich okolí. Okrem stavebného dozoru pre rodinné domy a iné stavby zrealizujeme pre vás aj projektový manažment stavieb a inžiniering, v rámci ktorého vybavíme potrebné dokumenty, akým je napríklad stavebné povolenie.