Referencie: Stavebný dozor

Za našej dlhoročnej praxe pri vykonávaní činnosti (v úlohe pri participácii na stavebnom manažmente pre generálneho zhotoviteľa alebo ako stavebný a technický dozor) sme sa podieľali na výstavbe všetkých druhov pozemných stavieb.

 • Rodinné domy a iné Jednoduché stavby.

 • Priemyselné objekty, výrobné a skladové haly.

 • Objekty občianskej a bytovej výstavby.

Čerpacia stanica: Slovnaft Prístavná

Obdobie: 2016 -2017

Popis: Participácia na výstavbe (Projektový manažment)

   Čerpacej stanice s unikátnym typom prestrešenia.

 

 • Odstránenie ornice a zrovnanie pozemku.
 • Základové konštrukcie.
 • Nádrže pohonných látok.
 • Výstavba predajného kiosku čerpacej stanice.
 • Výstavba oceľového prístrešku čerpacích stojanov.
 • Výstavba spevnených plôch.
 • Osadenie umývačky pre psov.

Rekonštrukcia administratívnej budovy Enviral

Obdobie: 2017-2018

Popis: Participácia počas realizácie (Projektový manažment)

   Čiastočná demolácia a rekonštrukcia administratívnej budovy.

 

 • Demolácia nosného horizontálneho systému (stropné nosníky a dosky).
 • Demolácia strechy.
 • Úprava spevnených plôch.
 • Nové prípojky vodovodu, kanalizácie a plynu.
 • Kompletná výmena a obnova stropných dosiek.
 • Obnova fasádneho systému.
 • Výstavba interiérových nosných a nenosných stien.

Obchodné centrum Tulip

Obdobie: 2017-2018

Popis: Participácia počas realizácie (Projektový manažment) 

   Prístavba a nadstavba obchodného centra Tulip v Martine.

 

 • Odstránenie ornice a zrovnanie pozemku.
 • Základové konštrukcie.
 • Rozšírenie nosného systému prízemia a 1.NP (skeletová konštrukcia).
 • Výstavba priestorov pre nájomné jednotky.
 • Výstavba spevnených plôch.

Rodinné domy a Jednoduché stavby

Obdobie: 2014-2020

 • Výstavba rodinných domov Biely Kostol.
 • Výstavba rodinných domov Špačince.
 • Výstavba rodinného domu Trenčianske Bohuslavice.
 • Prestavba rodinného domu v Považanoch.
 • Technická inšpekcia bytov Bratislava.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Hamuliakovo.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Tomášov mlyn.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Senec.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Senec - Mlynský klin.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Lozorno.

Autorizačné osvedčenie:

Vykonávať činnosť ako stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti, atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).  Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.   

Stavebný dozor ako odborník dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami.