Stavebný dozor: Referencie

Za našej dlhoročnej praxe pri vykonávaní činnosti (v úlohe pri participácii na stavebnom manažmente pre generálneho zhotoviteľa alebo ako stavebný a technický dozor) sme sa podieľali na výstavbe všetkých druhov pozemných stavieb.

 • Rodinné domy a iné Jednoduché stavby.

 • Priemyselné objekty, výrobné a skladové haly.

 • Objekty občianskej a bytovej výstavby.

Čerpacia stanica: Slovnaft Prístavná

Obdobie: 2016 -2017

Popis: Participácia na výstavbe (Projektový manažment)

   Čerpacej stanice s unikátnym typom prestrešenia.

 • Odstránenie ornice a zrovnanie pozemku.
 • Základové konštrukcie.
 • Nádrže pohonných látok.
 • Výstavba predajného kiosku čerpacej stanice.
 • Výstavba oceľového prístrešku čerpacích stojanov.
 • Výstavba spevnených plôch.
 • Osadenie umývačky pre psov.

Rekonštrukcia administratívnej budovy Enviral

Obdobie: 2017-2018
Popis: Participácia počas realizácie (Projektový manažment)

   Čiastočná demolácia a rekonštrukcia administratívnej budovy.

 • Demolácia nosného horizontálneho systému (stropné nosníky a dosky).
 • Demolácia strechy.
 • Úprava spevnených plôch.
 • Nové prípojky vodovodu, kanalizácie a plynu.
 • Kompletná výmena a obnova stropných dosiek.
 • Obnova fasádneho systému.
 • Výstavba interiérových nosných a nenosných stien.

Obchodné centrum Tulip

Obdobie: 2017-2018

Popis: Participácia počas realizácie (Projektový manažment) 

   Prístavba a nadstavba obchodného centra Tulip v Martine.

 • Odstránenie ornice a zrovnanie pozemku.
 • Základové konštrukcie.
 • Rozšírenie nosného systému prízemia a 1.NP (skeletová konštrukcia).
 • Výstavba priestorov pre nájomné jednotky.
 • Výstavba spevnených plôch.

Rodinné domy a Jednoduché stavby

Obdobie: 2014-2020

 • Výstavba rodinných domov Biely Kostol.
 • Výstavba rodinných domov Špačince.
 • Výstavba rodinného domu Trenčianske Bohuslavice.
 • Prestavba rodinného domu v Považanoch.
 • Technická inšpekcia bytov Bratislava.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Hamuliakovo.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Tomášov mlyn.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Senec.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Senec - Mlynský klin.
 • Technická inšpekcia nehnuteľnosti Lozorno.

Autorizačné osvedčenie:

Vykonávať činnosť ako stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti, atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).  Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.   

Stavebný dozor ako odborník dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami.

Povinnosti stavebného dozoru:


Najdôležitejšie pre stavebný dozor je oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou, naštudovať si ju a prípadne navrhnúť zmeny technologických postupov a materiálov. 

Povinnosť mať stavebný dozor vzniká tomu stavebníkovi, ktorý sa rozhodne realizovať stavbu svojpomocne. Ak sa rozhodne pre stavbu na „klúč“, táto povinnosť mu odpadá. 

Stavebný dozor býva laikmi často a nesprávne zamieňaný so stavbyvedúcim. Táto neznalosť čato vyúsťuje do situácie, kedy stavebník v záujme mať všetko v najlepšom poriadku zabezpečí tak nezávislý stavebný dozor a samostatného stavbyvedúceho. Pri stavbe stavanej svojpomocne však postačuje stavebný dozor.

Stavebný dozor predstavuje nezávislú osobu, ktorá kontroluje činnosť zhotoviteľa. Je to odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb.  V prvom rade sa zúčastňuje odovzdania staveniska a následne vykonáva kontroly staveniska v stanovených lehotách. Kontroly vykonávané stavebným dozorom závisia od toho, ako rýchlo sa bude stavba realizovať. Rozsah jeho povinností je daný nielen zákonom, ale taktiež zmluvou, ktorú s ním uzatvára stavebník - investor.

Stavebný dozor vedie záznamy v stavebnom denníku a rovnako tak vyhotovuje fotodokumentáciu počas stavby. Sleduje, či postup zhotoviteľa diela súhlasí s projektovou dokumentáciou, či faktúry predkladané zhotoviteľom sú v poriadku (napríklad, či ich zhotoviteľ nepredkladá duplicitne), a rovnako tak, ak vznikne potreba reklamácie, stavebný dozor zabezpečuje jej promptné vybavenie u zhotoviteľa.

Stavbyvedúci prichádza do úvahy pri stavbách na „kľúč“. Je oprávnený určovať poradie stavebných prác, vykázať cudzie osoby nielen zo stavby, ale aj zo staveniska, ako aj preberať stavebné výrobky. Pri ich preberaní je oprávnený skontrolovať, či sú kvalitatívne v poriadku.

Pokiaľ sa na stavbe vyskytla prekážka, na základe ktorej nemožno ďalej v stavbe pokračovať, oprávnením stavbyvedúceho je taktiež prikázať okamžité zastavenie stavebných prác.

Hoci sa stavebník – investor rozhodne pre stavbu na „kľúč“, neznamená to, že nemôže mať osobitný stavebný dozor. Ak sa pre stavebný dozor rozhodne, hoci má dodávateľská firma svojho stavbyvedúceho, označuje sa stavebný dozor ako technický dozor investora.

Základným rozdielom medzi týmito dvoma subjektmi je, že kým stavbyvedúci stavbdu vedie a organizuje, stavebný dozor stavbu dozoruje. Vzhľadom na uvedené by mal byť stavebný dozor osobou odlišnou od stavbyvedúceho – na jednej a tej istej stavbe.